Een zorg minder!
Tekst [Certificering Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)]

Certificering Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Om te profiteren van de Mia / Vamil- regeling, dient uw stalontwerp de worden gecertificeerd. De certificerende instantie ontvangt hiervoor een overzicht van de eisen waaraan uw stal voldoet. Al deze bescheiden kunnen door ons bureau worden verzorgd, waarbij de certificerende instantie enkel de gegevens behoeft te controleren en uiteindelijk het certificaat kan afgeven. Benieuwd of toepassing van de Mia / Vamil- regeling zin heeft? Laat u door ons informeren.


Maatlat Duurzame Veehouderij per 2016 verscherpt

De eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij worden per 1 januari 2016 verscherpt. Dit komt door het nieuwe besluit emissiearme huisvesting dat per 1 juli 2015 van kracht is. Hebt u bouwplannen voor 2016? Dan kan het raadzaam zijn om nog van de MDV 2015 gebruik te maken. Hiervoor moet u de aanbestedingen (opdrachtbevestigingen) voor het einde van het jaar rondmaken.


Fiscale subsidie
Voor investeringen in stallen kunnen fiscale subsidies mogelijk zijn. De stal moet dan voldoen aan de gestelde eisen van de MDV. Binnen de MDV worden er eisen gesteld op het gebied van ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, fijnstof, energie, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. Op elk afzonderlijk thema moeten er voldoende punten behaald worden. Aangezien er binnen de MDV bovenwettelijke eisen worden gesteld, worden de eisen voor ammoniak een stuk strenger.


Melkvee
Tezamen met het nieuwe besluit emissiearme huisvesting zijn eveneens de emissiewaarden van alle stalsystemen bij melkvee herzien (verhoogd). Hoewel het ambitieniveau voor ammoniak in 2016 nog niet definitief is vastgesteld bestaat de kans dat de maximale ammoniakuitstoot op 8,6 kg NH3 komt te liggen, volgens de herziene emissiewaarden. Daarnaast bestaat de kans dat weidegang niet meer afzonderlijk wordt beloond. Concreet zou dit betekenen dat vanaf MDV 2016 er nog maar 4 stalsystemen aan de MDV voldoen.


Pluimvee
Bij de publicatie van het besluit emissiearme huisvesting zijn voor pluimvee de normen voor ammoniak aangescherpt en anderzijds heeft er een aanscherping op het gebied van fijnstof plaatsgevonden.


Ammoniak
Aangezien voor omgevingsvergunningaanvragen per 1 juli 2015 de normen voor ammoniak bij pluimvee behoorlijk zijn aangescherpt en MDV geen projecten stimuleert die wettelijk niet zijn toegestaan, is de norm bij leghennen, opfok vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 aangescherpt tot de wettelijke norm. Volgens de conceptregeling MDV wordt deze per 1 januari 2016 verder aangescherpt. In onderstaande tabel staan de maximaal toegestane normen weergegeven.

 

MDV 2015

MDV 2015 en
vergunningsaanvraag na 1 juli 2015

MDV 2016

Vleeskuikens

0,037 kg NH3

0,035 kg NH3

0,024 kg NH3

Opfok vleeskuikenouderdieren

0,187 kg NH3

0,183 kg NH3

0,183 kg NH3

Leghennen

0,100 kg NH3

0,068 kg NH3

0,068 kg NH3


Fijnstof
Vanaf 1 juli 2015 gelden voor vergunningaanvragen voor pluimvee strenge eisen van toegestane fijnstof uitstoot. Aangezien er binnen de MDV normaal gesproken bovenwettelijke eisen worden gesteld is een aanscherping op dit onderdeel te verwachten.


Varkens
Binnen het besluit emissiearme huisvesting zijn de gevolgen op de korte termijn voor de varkenshouderij beperkt op het gebied van toegestane ammoniakuitstoot. Pas voor bouwprojecten vanaf 2020 moet de ammoniakuitstoot fors worden teruggedrongen.

Voor 2016 worden beperkte aanscherpingen verwacht voor de maximaal toegestane ammoniakuitstoot. In onderstaande tabel staan de maximaal toegestane normen vermeld zoals in conceptregeling zijn opgenomen.

 

MDV 2015

MDV 2016

Vleesvarkens

1,2 kg NH3

1,1 kg NH3

Gespeende biggen

0,19 kg NH3

0,19 kg NH3

Guste en dragende zeugen

2,2 kg NH3

2,1 kg NH3

Kraamzeugen

2,5 kg NH3

2,5 kg NH3


Brandveiligheid
Binnen de MDV 2016 worden de eisen op het gebied van brandveiligheid binnen de varkenshouderij fors aangescherpt. Om deze reden kan het in de varkenshouderij ook verstandig zijn om aanbestedingen reeds in 2015 rond te maken.

Bron: Subvention

Hans Rietveld Agrarisch Advies logo
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM