Een zorg minder!
Ga terug

POP3 subsidie eind 2021 open

25 november 2021

Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie en de nadelige gevolgen daarvan voor de agrarische sector komt er extra geld vanuit Brussel om economisch herstel te ondersteunen. Verdeeld over 2021 en 2022 wordt er in totaal 52,4 miljoen euro beschikbaar gesteld om duurzame innovaties te ondersteunen. Tenminste 55% van het budget moet besteed worden aan investeringen. Daarnaast moet ten minste 37% besteed worden aan milieu- en klimaat gerelateerde doelen. Om dit geld op de goede plek te laten belanden zijn er twee regelingen opgesteld; de Investeringsregeling groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel. 

Investeringsregeling groen-economisch herstel
Onder de investeringsregeling groen-economisch herstel kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor investeringen gericht op precisielandbouw en smart farming, digitalisering, water, droogte en verzilting, duurzame bedrijfsvoering en natuur inclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

De definitieve lijst met investeringen zal gedeeld worden wanneer de openingsdatum van de subsidieregeling bekend is. Van het investeringsbedrag kan tot 60% teruggevraagd worden. Jonge landbouwers kunnen tot 75% van hun investering vergoed krijgen. Elke aanvrager mag voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen waarbij het minimale subsidiebedrag 25.000 moet zijn en het maximale subsidiebedrag 150.000 euro.

 

Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel
Daarnaast is er de samenwerkingsregeling groen-economisch herstel. Via deze regeling kan subsidie aangevraagd worden voor projecten van samenwerkingsverbanden die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector. Hier zijn vijf project categorieën opgesteld:

  • Ondersteuning van de ontwikkeling van duurzame waardeketen, van idee tot product.
  • Ondersteuning van digitalisering gericht op kringlooplandbouw, ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen en natuur inclusieve landbouw
  • Ondersteuning van initiatieven uit de sector waarmee de primaire sector meer regie krijgt bij het verduurzamen van het voedselsysteem
  • Ondersteuning van samenwerkingsverbanden gericht op beperking van ammoniakemissie.
  • Ondersteuning van gebiedsgerichte pilots gericht op koolstofvastlegging in de bodem

Een adviescommissie zal de ingediende projecten rangschikken en beoordelen op opschaalbaarheid naar andere gebieden en integraliteit. Voor de eerste vier categorieën geldt een minimaal subsidiebedrag van 100.000 en een maximaal subsidiebedrag van 500.000. Voor de laatste categorie geldt een minimumbedrag van 300.000 en een maximumbedrag van 2 miljoen.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM