Een zorg minder!
Ga terug

Wijziging van het Besluit gebruik meststoffen

3 september 2020

De voorgenomen aanpassing van de bemestingsperiode van maisland op zand- en lössgrond en ook het verplicht aanleggen van hobbels tussen aardappelruggen zijn vrijwel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. Op de nieuwe regeling kwam veel kritiek uit de sector.

Aanpassing uitrijdperiode maisland op zand- en lössgronden

In het zesde actieprogramma is aangekondigd dat per 1 januari 2021 enkele maatregelen worden doorgevoerd rondom de teelt van maïs op zand- en lössgronden waarbij het principe van precisiebemesting uitgangspunt is. Eerder werd al bekend dat er geen verplichte rijenbemesting in mais op zand- en lössgrond komt.

Om het juiste moment van toedienen te garanderen wordt de uitrijdperiode van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib voorafgaand aan de teelt van maïs op zand- en lössgronden vastgesteld van 15 maart tot en met 15 september. Daarbij moet men het maisland wel uiterlijk 15 februari aanmelden. Tot 31 maart wordt het mogelijk een melding in te trekken als blijkt dat een perceel toch geen maisland wordt. Biologische mais en suikermais die worden geteeld onder folie vallen niet onder deze nieuwe regeling.

Afspoeling ruggenteelten op klei- en lössgrond

Bij veel neerslag kan afspoeling van percelen plaatsvinden naar oppervlaktewater. Het wordt voor landbouwers met ruggenteelten op klei- of lössgrond verplicht deze afspoeling te remmen. Er is een drietal maatregelen waar men uit moet kiezen:

Een eerste mogelijkheid is het aanleggen van drempeltjes tussen de ruggen van 5-10 cm hoog op een onderlinge afstand van 40 cm tot 2 meter. Daarin wordt water opgevangen en vastgehouden zodat het water de tijd krijgt om te infiltreren. Ten tweede kunnen er afwaterende greppels of infiltratiesleuven worden aangelegd rondom percelen die bij normale omstandigheden niet afwateren op de watergang. De derde mogelijke maatregel bestaat uit het parallel aan de watergang aanleggen van een onbeteelde en onbemeste zone van minimaal 3 meter breed. Deze maatregelen dienen altijd zichtbaar te zijn op het perceel.

Regeldruk

De aanpassing van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet met bovengenoemde maartregelen leiden tot een toenemende regeldruk. Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft geen aanleiding gezien een formeel advies uit te brengen.

Weten wat de aanpassingen voor uw bedrijf betekenen of vragen over de wijzingen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM