Een zorg minder!
Ga terug

Nieuwe versie Nationaal Strategisch Plan

24 juni 2022

Nederland staat op het punt om een nieuwe versie van het Nationaal Strategisch Plan in te dienen bij de Europese Commissie. Door dit Nationaal Strategisch Plan (NSP) laat Nederland zien hoe ze het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid toepast in eigen land. Het eerder ingediende plan werd nog niet goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Op dit moment is de planning om het aangepaste plan nog voor het zomerreces in te dienen. Vervolgens heeft de Europese Commissie drie maanden de tijd om feedback te geven op de nieuwe versie van het plan. Zonder verder commentaar van de commissie kan het NSP komende herfst definitief goedgekeurd zijn.

Hieronder noemen we kort de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in het aangepaste NSP.

Biologische landbouw meer gestimuleerd
De omschakeling naar biologische landbouw wordt nadrukkelijker gestimuleerd. Dit door boeren die nog in omschakeling zijn om biologisch te worden, bij de ecoregelingen ook alvast in de klasse goud terecht te laten komen. In de klasse goud krijgen boeren naast hun basispremie nog eens 200 euro per hectare uitbetaald. Daarnaast komen ze eerder in aanmerking bij subsidieverlening voor investeringsregelingen doordat ze extra punten toegekend krijgen voor hun biologische bedrijfsvoering.

Oorlog in Oekraïne
Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne zijn alle lidstaten gevraagd hun plan opnieuw te bekijken, en meer te focussen op het versterken van de veerkracht van de landbouwsector. Ook moeten we minder afhankelijk worden van synthetische meststoffen, en de productie van (hernieuwbare) energie opvoeren zonder dat daarmee de voedselproductie in gevaar komt.

Dit wordt in Nederland als volgt doorgevoerd:

  • Investeringssubsidies hebben een grotere focus op stalaanpassingen die de productie van biogas (groen gas) op boerenbedrijven stimuleren. Deze subsidies zijn beschikbaar in de vorm van SDE++ en Brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen.
  • Precisielandbouw en digitalisering wordt gestimuleerd zodat kunstmestverliezen geminimaliseerd worden. Daarnaast wordt ingezet op ontwikkelingen wat betreft het verwerken van mest of digestaat zodat dit als alternatief voor kunstmest gebruikt kan worden.
  • De teelt van eiwitgewassen zal via de ecoregeling en via kennisinterventies extra ondersteund worden.

Inkomenssteun jonge boer gaat op in vestigingssteun
De inkomenssteun voor jonge boeren verdwijnt. De boeren die onder het oude GLB inkomenssteun hebben aangevraagd zullen uitgefaseerd worden. Het geld wat beschikbaar was gemaakt voor deze inkomenssteun wordt nu toegevoegd aan het budget voor vestigingssteun. De minister wil door deze wijziging de middelen gerichter inzetten en de jonge boeren in transitie ondersteunen.

Ecoregeling toegankelijker voor akkerbouwers
In de ecoregelingen wordt de puntentoekenning van de activiteiten geoptimaliseerd naar aanleiding van een tweede praktijk proef. Het bleek voor akkerbouwers moeilijk om voldoende punten te halen. Door een hogere puntentoekenning voor kruidenrijke bufferstroken, landschapselementen en groene braak, en een uitbreiding van de niet-productieve activiteiten wordt de ecoregeling toegankelijker voor akkerbouwers. Daarnaast worden vanaf 2024 de volgende activiteiten toegevoegd aan de ecoregeling:

  • Precisielandbouw
  • Niet-kerende grondbewerking
  • Biologische ongediertebestrijding (met uitzondering van biologische bestrijding van de uienvlieg, deze wordt al in 2023 als activiteit opgenomen)

Daarnaast worden pilots mogelijk gemaakt voor de teelt van eiwitgewassen, en wordt deze kennis via het AKIS verspreid.

Betere ondersteuning landschapselementen
Landschapselementen worden in de nieuwe versie van het NSP beter ondersteund. Ze worden subsidiabel gemaakt voor alle areaalbetalingen. Daarnaast komt er een samenwerkingsinvesteringsregeling voor het aanleggen van landschapselementen. Ook wordt er een integrale koppeling gemaakt met de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving met als doel dat de  landschapselementen beter in stand gehouden kunnen worden. Het onderhoud van de landschapselementen wordt ondersteund via zowel de ecoregeling als het ANLB.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM