Een zorg minder!
Ga terug

Het nieuwe GLB 2023-2027

3 december 2021

Het huidige GLB wordt in 2023 vervangen voor het nieuwe GLB.

Een aantal zaken die in het nieuwe GLB worden vervangen:

 • Basisbetalingsrechten
 • Vergroeningspremie
 • Sanctiebeleid

Het nieuwe GLB wordt Europees gevormd door alle lidstaten binnen de EU. Alle lidstaten hebben een inbreng, maar de exacte vormgeving mag iedere lidstaat voor eigen land bepalen.

In Nederland is het plan samengesteld aan de hand van diverse organisaties, zoals:

 • Provincies
 • Waterschappen
 • Maatschappelijke organisaties (de milieudoelen)
 • Een aantal geselecteerde agrarische ondernemers

Het samengestelde plan is op het moment van schrijven op een aantal details na volledig vorm gegeven, en dient voor 21 december 2021 te worden ingeleverd bij de Europese commissie. De verwachte goedkeuring zal eind 2022 gaan plaatsvinden.

In het nieuwe GLB wordt het beleid in 2 pijlers verdeeld.                                                

1ste pijler2de pijler
Basispremie (conditionaliteit)Verduurzamen regeling
Eco-regelingenKennis- en innovatie regeling
Jonge landbouwers regeling 

Om te voldoen aan de voorwaarden van het uitbetalen van de basispremie bent u verplicht om 4% van het totaal areaal niet productief in gebruik te hebben. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een zogenoemde conditionaliteitsmeter.

Voorwaarden om te voldoen aan deze meter zijn:

 • Instandhouding blijvend grasland
 • Bufferstroken langs de watergangen
 • Bescherming van kale grond in de zomer
 • Passende bescherming van veenweidegebieden (waterpeil)

Een ander onderdeel van de 1ste pijler wordt de eco regeling. (Voorheen vergroeningspremie) Deze bestaat uit een vijftal thema’s:

 • Klimaat
 • Landschapselementen
 • Biodiversiteit
 • Bodem
 • Water

Deze vijf thema’s worden in het leven geroepen om de landbouw toekomstbestendiger, duurzamer en in de richting van kringlooplandbouw te stimuleren.

Het doel is om de eco-regeling bedrijfsspecifiek te gaan invullen, (welke doelen passen als agrarisch ondernemer bij mij?) om zo gebiedsgericht te handelen. Elk gebied heeft immers z’n eigen kenmerkende landschapselementen.

Enkele voorbeelden van elementen om de eco-regeling in te vullen zijn:

 • Houtwallen
 • Singels
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Plasdraspercelen
 • Kruidenrijk grasland

Middels een zogenoemde ‘inspanningsmeter’ wordt er over de invulling een puntenaantal toegekend. De hoogte van het puntenaantal bepaald uiteindelijk de hoogte van de subsidie. Deze subsidie wordt uitgekeerd bovenop de basispremie.

De subsidiewaarde wordt onderverdeeld in een drietal categorieën:

Klasse:Mogelijk bedrag per hectare:
Goud€ 185,-
Zilver€ 154,-
Brons€ 124,-

Biologisch en biologisch-dynamische bedrijven die SKAL gecertificeerd zijn, wordt een vergoeding van de klasse goud toegekend. Het doel om de uitbetalingen te starten in december blijft gelijk t.o.v. het huidige GLB.

Voor niet-grondgebonden bedrijven (intensieve veehouderij) wordt een andere vorm van de 2de pijler ingericht. De exacte invulling wordt begin 2022 bekend. Wel is bekend dat kennisregelingen en innovatieregelingen een belangrijke rol gaan spelen.

De periodiek opengestelde subsidieregelingen met diverse thema’s als onder andere klimaat, investeringen en POP3 blijven in het GLB bestaan en worden financieel extra gestimuleerd.

Wij blijven continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw adviseur.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM