Een zorg minder!
Ga terug

Nog kansen op toewijzing extra fosfaatrechten

5 april 2019

Het College van Beroep van het Bedrijfsleven (CBb) besloot begin maart om fosfaatrechtszaken te clusteren en extra capaciteit vrij te maken. Zonder die actie zou het nog jaren duren voordat alle zaken zijn afgehandeld. Er wachten nog altijd meer dan 1.000 fosfaatrechtszaken uit 2018 op een uitspraak van de rechter en daar komen nog steeds nieuwe bij.

Er liggen verschillende categorieën fosfaatdossiers bij de rechtbank. Een groep die door de invoering van de fosfaatrechten hard wordt geraakt zijn uitbreiders die voor 2 juli 2015 onomkeerbare investeringen hebben gedaan. Daarvoor is geen knelgevalvoorziening opgenomen. Daarom is aan de rechter de vraag voorgelegd of het stelsel van fosfaatrechten in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM (rechten van de mens). Het is daarbij van belang of het stelsel op bedrijfsniveau een individuele disproportionele (onevenredige) last oplevert. De minister heeft daarvoor een toetsingskader op de site van RVO gezet.

Veehouders kunnen aanvullende informatie waarmee aantoont kon worden dat er sprake is van individuele disproportionele tot uiterlijk maandag 8 april 2019 aanleveren. RVO gaat vervolgens beoordelen of het bezwaarschrift op basis van de informatie die op dat moment bekend is. Hier wordt alleen van afgeweken als met de ondernemer of zijn adviseur andere afspraken zijn gemaakt.

Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen van individuele disproportionele last:
> Het uitgangspunt is dat de continuïteit van het hele bedrijf in gevaar is. Aanvullende informatie is onder andere een rapport van de bank en een accountantsverklaring.
> Er is sprake van een individuele last. Het gaat om een bijzondere omstandigheid voor het bedrijf, waarmee andere ondernemers niet te maken hadden. De omstandigheden die op voorhand gecategoriseerd konden worden, zijn opgenomen in de knelgevallenvoorziening. Bijvoorbeeld ziekte bij de landbouwer, dierziekte op het bedrijf of infrastructurele werken van een (semi-) overheid op het bedrijfsterrein ten tijde van de peildatum. Bij een individuele last gaat het om vergelijkbare omstandigheden, waarvoor de knelgevallenvoorziening geen uitkomst biedt. De ondernemer moet duidelijk maken dat sprake is van een bijzondere individuele omstandigheid die buiten uw eigen invloedssfeer lag.
> Er is sprake van een causaal verband. De last (financiële situatie) moet het directe gevolg zijn van het fosfaatreductieplan dan wel het fosfaatrechtenstelsel. Uit het rapport van de bank en de accountantsverklaring moet blijken dat er een causaal verband is tussen het fosfaatreductieplan dan wel het fosfaatrechtenstelsel, de bijzondere omstandigheid en het feit dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar is.

Heeft u nog problemen of vragen rondom de toekenning van fosfaatrechten, neem dan contact op met Hans Rietveld Advies. Wij zijn betrokken bij een groot aantal gerechtelijke zaken en hebben alle relevante informatie beschikbaar.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM