Een zorg minder!
Ga terug

Afroming fosfaatrechten van 10 naar 20%, onduidelijkheden blijven

13 juni 2019

De afroming op de verhandelde fosfaatrechten stijgt van 10 naar 20%, schrijft minister Schouten van het LNV in een Kamerbrief. Dit moet het aantal uitgegeven fosfaatrechten terugbrengen tot onder het sectorplafond van de melkveehouderij.

Update. Het wetsvoorstel welke snel door de Tweede en Eerste kamer zijn aangenomen is 12 juni 2019 gepubliceerd in de Staatscourant en gaat in op 13 juni. Het afromingspercentage blijft 20% tot het aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond is afgeroomd, daarna wordt deze weer 10%.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-212.html

Volgens de minister zijn er in het jaar 2018 te veel fosfaatrechten uitgegeven, waardoor het sectorplafond voor de melkveesector van 84,9 miljoen kilo is overschreden. Dat is in strijd met de Europese staatssteunbeschikking. Daarom eist de Europese Commissie dat het aantal uitgegeven rechten nog dit jaar tot onder het sectorplafond daalt. Momenteel is circa 85,3 miljoen kilo aan fosfaatrechten uitgegeven. Schouten zegt dat dit nog kan stijgen door de nog lopende duizenden bezwaarschriften van melkveehouders.

In de kamerbrief geeft de minister ook de huidige stand van zaken weer rondom de fosfaatwetgeving. De gegevens gelden tot en met 2 mei 2019.

> Voor de Regeling fosfaatreductieplan zijn in totaal 11.397 bezwaren ingediend, hiervan zijn er 10.436 afgehandeld. Er zijn nog 961 bezwaren in behandeling, waarbij beoordeeld moet worden of sprake is van een individuele disproportionele last.

> Met betrekking tot het fosfaatrechtenstelsel zijn 8.565 bezwaren ingediend, hiervan zijn er 6.601 afgehandeld. Er zijn nog 1.964 bezwaren in behandeling. Ongeveer de helft van deze bezwaren vergt een beoordeling of sprake is van een individuele disproportionele last. Het overige deel van de bezwaren komt vanuit de niet-melkgevende bedrijfstak.

In totaal hebben 2.804 bedrijven zich direct of via de bezwaarprocedure aangemeld voor de knelgevallenvoorziening. Op dit moment zijn er 633 aanvragen voor de knelgevallenvoorziening geheel of gedeeltelijk toegekend. Er moeten nog 8 aanvragen worden beoordeeld, in deze zaken moeten nog stukken door bezwaarmakers worden aangeleverd.

De minister ziet de uitspraken van Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 9 januari een bevestiging van het door RVO.nl gehanteerde beoordelingskader. Dit betekent dat dit kader ook bij de beoordeling van de nog aanhangige bezwaren met betrekking tot de vaststelling van het aantal fosfaatrechten, en met betrekking tot het fosfaatreductieplan, zal worden toegepast.

> Als gevolg van de ‘jongvee-uitspraak’ van 16 april moet circa 300.000 kilo fosfaatrechten extra worden toegekend aan niet-melkleverende veehouders. De uitspraak betekent ook dat onduidelijk is welk jongvee onder het begrip ‘melkvee’ valt zoals opgenomen in de Meststoffenwet en daarmee wat de reikwijdte van het fosfaatrechtenstelsel. Om daarover voor de toekomst duidelijkheid te bieden wil de minister de wet met spoed aanpassen overeenkomstig de beleidsregel.

> De fosfaatbank wordt voorlopig niet opengesteld. Daarmee geeft de minister gehoor aan de motie van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD). De rechten die in 2018 zijn afgeroomd (circa 420.000 kilo fosfaat) komen zodoende te vervallen.

 

De huidige status is dat de uitwerking voor de praktijk onzeker blijft en onduidelijk is, met name rondom de toekenning van het aantal rechten voor niet-leverende bedrijven. Ook is niet zeker of alle niet-melkleverende bedrijven een nieuwe beschikking krijgen of alleen degenen die in procedure zijn.

Hans Rietveld Advies behartigt de zaken van een groot aantal melkleverende maar ook niet-melkleverende bedrijven. Voor vragen over uw eigen situatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM