Een zorg minder!
Ga terug

Actualiteiten stikstof

7 april 2023

Actualiteiten stikstof

Afkapgrens stikstof
Op 5 april 2023 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over de rekenafstand waarmee in het AERIUS rekenprogramma gerekend word. De aanleiding voor deze uitspraak was een beroep van de MOB op de vergunning voor de stikstofemissie die de verlenging van de A15 met zich mee zou brengen. Sinds januari 2022 wordt in de AERIUS-berekeningen gerekend met een stikstofdepositie tot 25 kilometer vanaf de bron. Door de Raad van State is nu geoordeeld dat deze rekenafstand gehandhaafd kan blijven en dat het AERIUS-model niet aangepast hoeft te worden. Hiermee kunnen alle recent uitgevoerde AERIUS-berekeningen in stand blijven en hoeven de aanvragen niet aangepast te worden. Er hoeft nu alleen rekening gehouden te worden met Natura 2000-gebieden binnen een straal van 25 kilometer van de bron. Dit kan in sommige specifieke aanvragen betekenen dat er alleen Natura gebieden van 2000 of 2004 van toepassing zijn in de beoordelingen en niet van 1994. Dit voorkomt soms een verdere beperking van de ammoniak referentie.

Afhandeling vergunning aanvragen wet natuurbescherming
Zoals via meerdere mediakanalen al gecommuniceerd is heeft provincie Brabant de vergunningverlening grotendeels stil gelegd. Voor alsnog worden intrekkingsbesluiten ten behoeve van extern salderen wel afgehandeld.

Provincie Gelderland heeft aanvragen waarbij sprake is van emissiearme stalsystemen stilgezet in afwachting van de handreiking die medio 2023 verschijnt. Aangegeven wordt dat deze handreiking een hulpmiddel is voor een ‘passende beoordeling’ (bedrijfsspecifieke beoordeling) van emissiearme stalsystemen. Naar verwachting worden er weer vergunningen afgegeven zodra deze handreiking beschikbaar is.  Aanvragen waarbij sprake is van ‘traditionele’ huisvesting lopen vooralsnog wel door.
Voor aanvragen met extern salderen geldt dat deze (nog) niet officieel onhold staan al is daar in de praktijk wel sprake van. De aanleiding hiervan is gelijk aan provincie Noord-Brabant.

In de provincie Utrecht is sinds 10 maart 2023 extern salderen mogelijk. De beleidsregels zijn identiek aan de beleidsregels van andere provincies.  Voor provincie Utrecht geldt met betrekking tot aanvragen waarbij sprake is van emissiearme stalsystemen een gelijke situatie als in Gelderland. Aanvragen met traditionele huisvesting worden vooralsnog wel afgehandeld al verloopt e.e.a. zeer langzaam.

In provincie Zuid-Holland lopen alle aanvragen vooralsnog door. De afhandeling verloopt moeizaam, onder andere vanwege de gevolgen van juridische uitspraken waarvoor aanvragen regelmatig aangepast dienen te worden.

Intern salderen vergunningplicht per 1-1-2024
Intern salderen is sinds 20 januari 2021 vergunningsvrij. Dit betekent in de praktijk dat bij een melding activiteitenbesluit, OBM of omgevingsvergunning aanvraag een Aerius berekening voldoende is. Een vergunningsaanvraag op grond van wet Natuurbescherming is niet vereist.

Er kan gekozen worden om bij intern salderen wel een vergunning aanvraag in te dienen. Er volgt dan een besluit wat een zogenaamde positieve weigering is. De juridische waarde hiervan was lange tijd onduidelijk. Na meerdere uitspraken blijkt vooralsnog dat een positieve weigering een vergunning is voor het project zoals aangevraagd, maar dat het geen referentie vormt bij eventueel latere vergunning aanvragen. Dit in tegenstelling tot WNB-vergunningen van voor 2021 en vergunningen op basis van extern salderen. Deze situatie is in 2015 met de invoering van de PAS ook meerdere keren voorgekomen.

Het kan raadzaam zijn om voor 1-1-2024 uw vergunde situatie te actualiseren. Bij een aanvraag na 1-1-2024 wordt latente ruimte namelijk ingetrokken. Naar verwachting is latente ruimte in dit geval niet gerealiseerde stalruimte. Politiek gezien ligt latente ruimte gevoelig dus een verdere aanscherping ligt zeker voor de hand.

Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM