Een zorg minder!
Tekst [Aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning (PAS)]

Aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning (PAS)

Een NB-Wetvergunning moet worden aangevraagd wanneer stikstofhoudende activiteiten of handelingen worden uitgevoerd die (mogelijk) van invloed zijn op beschermde natuurgebieden.

Een stikstofhoudende activiteit is bijvoorbeeld het houden van dieren, het vergroten van de veestapel, verplaatsing of nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf. Onder beschermd gebied wordt verstaan de zogenoemde Natura-2000 gebieden (artikel 19d) en de Beschermde Natuurmonumenten (artikel 16).

Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe Natuurwet, waarbij het de verwachting is dat artikel 16, Beschermde Natuurmonumenten in zijn geheel zal komen te vervallen. Dat is ook de reden dat sommige provincies enkel nog een vergunning verlenen op basis van artikel 19d.

Het houden van dieren wordt gezien als een stikstofhoudende activiteit, waardoor elke veehouderij dient te beschikken over een NB-Wetvergunning. Voor bedrijven die na 1 juli 2015 een aanvraag hebben ingediend, is een PAS melding of PAS vergunning een juridisch rechtsgeldig document.

Nog geen vergunning? Dan zal bij de provincie of de Omgevingsdienst een vergunning in het kader van de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) moeten worden aangevraagd. Middels het rekenprogramma AERIUS wordt per situatie berekend of een activiteit meldingsplichtig of vergunningsplichtig is. Aan de hand van deze uitkomst wordt vervolgens een melding of vergunningaanvraag ingediend.
 

Bij een volledige aanvraag dienen o.a. de volgende documenten bij de Provincie of Omgevingsdienst te worden aangeleverd:

  • Bewijs van het referentiejaar, het jaar waarin de meeste dieren gehouden werden (kopie van de Gecombineerde Opgave 2012/2013/2014)
  • Bewijs van de milieuvergunde situatie op 01-01-2015 (kopie van de milieuvergunning/melding die van toepassing was incl. plattegrondtekening)
  • Plattegrondtekening incl. doorsnede van de beoogde situatie
  • Het aanvraagformulier dat door de verschillende provincies is opgesteld
  • AERIUS (verschil) berekeningen
  • Getekende volmacht indien wij namens u de aanvraag hebben ingediend.
Doordat voor verschillende Natura-2000 gebieden inmiddels de drempelwaarde voor de meldingsplicht is verlaagd, van 1 naar 0.05 mol / ha / jr., is vaker sprake van vergunningplicht. De ervaring leert dat elke situatie die in het rekenprogramma wordt ingevoerd, weer anders uitpakt. ​Het blijft nog steeds maatwerk.
 
 
Hans Rietveld Agrarisch Advies logo
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2021 Hans Rietveld Agrarisch Advies | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM